กระดาษขนาดต่างๆ

ขนาดกระดาษมาตรฐานขนาดต่างๆในโลกนี้

มาตรฐานโลกสำหรับขนาดของกระดาษ

 

มาตรฐาน A

 • 2A 1189 x 1682 มม 46.81 x 66.22 นิ้ว
 • A0 841 x 1189 มม 33.11 x 46.81 นิ้ว
 • A1 594 x 841 มม 23.39 x 33.11 นิ้ว
 • A2 420 x 594 มม 16.54 x 23.39 นิ้ว
 • A3 297 x 420 มม 11.69 x 16.54 นิ้ว
 • A4 210 x 297 มม 8.27 x 11.69 นิ้ว
 • A5 148 x 210 มม 5.83 x 8.27 นิ้ว
 • A6 105 x 148 มม 4.13 x 5.83 นิ้ว
 • A7 74 x 105 มม 2.91 x 4.13 นิ้ว
 • A8 52 x 74 มม 2.05 x 2.91 นิ้ว
 • A9 37 x 52 มม 1.46 x 2.05 นิ้ว
 • A10 26 x 37 มม 1.02 x 1.46 นิ้ว

มาตรฐาน B

 • B0 1000 x 1414 มม 39.37 x 55.67 นิ้ว
 • B1 707 x 1000 มม 27.83 x 39.37 นิ้ว
 • B2 500 x 707 มม 19.68 x 27.83 นิ้ว
 • B3 353 x 500 มม 13.90 x 19.68 นิ้ว
 • B4 250 x 353 มม 9.8 x 13.90 นิ้ว
 • B5 176 x 250 มม 6.93 x 9.84 นิ้ว
 • B6 125 x 176 มม 4.92 x 6.93 นิ้ว
 • B7 88 x 125 มม 3.46 x 4.92 นิ้ว
 • B8 62 x 88 มม 2.44 x 3.46 นิ้ว
 • B9 44 x 62 มม 1.73 x 2.44 นิ้ว
 • B10 31 x 44 มม 1.22 x 1.73 นิ้ว

มาตรฐาน C

 • C3 324 x 458 มม 12.76 x 18.03 นิ้ว
 • C4 229 x 324 มม 9.02 x 12.76 นิ้ว
 • C5 162 x 229 มม 6.38 x 9.02 นิ้ว
 • C6 114 x 162 มม 4.49 x 6.38 นิ้ว
 • C7 81 x 114 มม 3.19 x 4.49 นิ้ว
 • DL 110 x 220 มม 4.33 x 8.66 นิ้ว