งานเข้าเล่ม

ไสกาว (Adhesive Binding)
เป็นการทากาวที่สันหนังสือ ทำให้ดูสวยงามและราคาถูก เหมาะกับหนังสือที่มีความหนาประมาณ 70 หน้าขึ้นไปแต่การเข้าเล่มแบบนี้จะกางหนังสือออกได้ไม่เต็มที่ โดยจะนำกระดาษมาไสด้านข้างให้เป็นขุยก่อนแล้วจึงทากาวเพื่อให้กาวแทรกซึม เข้าไปมากขึ้น กระดาษอาจจะหลุดออกมาเป็นแผ่นได้ยิ่งพยายากางหนังสือออกมากๆ พอปล่อยมือหน้ากระดาษจะดีดกลับ หุบเข้าเหมือนเดิม ปัจจุบันใช้กับนิตยสาร พ็อคเก็ตบุคส์ เป็นต้น

กาวหัว (Glue Heading binding)
เป็นการเข้าเล่มสำหรับให้ฉีกออกไปใช้โดยเฉพาะ โดยเอากระดาษมาเรียงกันเป็นตั้ง แล้วเอากาวทาที่ขอบด้านบนที่สันตรงหัวกระดาษ ส่วนใหญ่จะใช้กับใบเสร็จ, ใบส่งสินค้า เป็นต้น

เย็บมุงหลังคา (Stapler binding)
เป็นการเอากระดาษทั้งเล่มมาเรียงกันแล้วพับครึ่งตามแนวตั้ง จากนั้นใช้ลวดเย็บกระดาษเย็บตามแนวพับ 2-3 ตัว นิยมใช้ก้บสมุดหรือหนังสือที่มีความหนาน้อย ไม่เกิน 80 หน้า

เข้าห่วง (Comb binding)
เป็นการเข้าห่วงเป็นเล่ม ด้วยห่วงเหล็กหรือพลาสติก มักใช้กับหนังสือหรือสมุดที่ไม่หนามาก และทำจำนวนเล่มน้อย มีข้อดีคือกางหนังสือออกจนสุดได้ ส่วนใหญ่ใช้ทำปฏิทิน ไดอารี่ หรือสมุดบันทึก

เย็บกี่ (Thread Sewing binding)
เป็นการเข้าเล่มที่แข็งแรงที่สุด เหมาะสำหรับเข้าเล่มที่มีความหนามากๆ เช่นพจนานุกรมฯ โดยเอากระดาษทั้งเล่มมาแยกเป็นส่วนย่อย แล้วเย็บแยกแต่ละส่วนเป็นเล่มเหมือนเย็บมุงหลังคา แต่ใช้ด้ายเย็บแทน จากนั้นเอาเล่มย่อยๆมาร้อยรวมกันเป็นเล่มใหญ่อีกทีหนึ่ง แล้วจึงหุ้มด้วยปกอีกชั้น