ผลลัพธ์การค้นหา "สื่อโฆษณา"   77 รายการ

สื่อโฆษณาคือเครื่องมือทางการตลาดชิ้นหนึ่ง ที่มีหน้าที่นำพาข่าวสารที่ผู้โฆษณาต้องการให้ผู้บริโภค ได้รับรู้และเกิดความต้องการในสินค้า สื่อโฆษณาที่นิยมใช้  โดยทั่วไป ได้แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน์สื่อดังกล่าวเป็นสื่อหลักที่ใช้กันเป็นส่วนมาก ในงานโฆษณาเนื่องจากเป็นสื่อมวลชนที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคจำนวนมากงบประมาณด้านสื่อส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะมุ่งไปที่สื่อเหล่านี้เป็นอันดับแรกสำหรับสื่อ ณ จุดซื้อ แผ่นพับ ใบปลิว สื่อนอกสถานที่ เช่นแผ่นป้ายต่างๆจะมีความสำคัญในฐานะเป็นสื่อสนับสนุน ซึ่งทำหน้าที่ในการเตือนความจำผู้บริโภคที่มีต่อสินค้า

ประเภทของสื่อโฆษณา
1. สื่อสิ่งพิมพ์ Printed media advertising

    1.1 หนังสือพิมพ์ Newspaper
    1.2 นิตยสาร Magazine
    1.3 สื่อทางไปรษณีย์ Mail-order media
    1.4 สมุดโทรศัพท์หน้าเหลือง Directories
2. สื่อกระจายภาพและเสียง Broadcast media advertising
    2.1 โทรทัศน์ Television
    2.2 วิทยุ Radio
    2.3 โรงภาพยนตร์ Cinema
    2.4 อินเทอร์เน็ต Internet
3. สื่ออื่นๆ Other media advertising
    3.1 สื่อกลางแจ้ง Outdoor media
    3.2 สื่อทางยานพาหนะ Transit media
    3.3 สื่อโฆษณา ณ จุดซื้อ Point of purchase