ผลลัพธ์การค้นหา "องค์กรระดับนานาชาติ"   75 รายการ

องค์กรระดับนานาชาติ หมายถึง องค์กรที่ประเทศหรือรัฐ ตั้งแต่สองรัฐขึ้นไปรวมกันจัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นกลไกอย่างหนึ่งในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รวมทั้งสนับสนุนความร่วมมือและพัฒนากิจกรรมต่าง เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของรัฐสมาชิกและมวลมนุษยชาติ

องค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่สำคัญ ยกตัวอย่างดังนี้

*ACD: กรอบความร่วมมือเอเชีย

*ACMECS: ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี - เจ้าพระยา – แม่โขง

*ASEAN-EC: อาเซียนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

*IMF: กองทุนการเงินระหว่างประเทศ

*WTO: องค์การการค้าโลก