ผลลัพธ์การค้นหา "เครื่องใช้สำนักงาน"   24 รายการ

 เครื่องใช้สำนักงาน หมายถึง  เครื่องมือเครื่องใช้ที่ช่วยในการปฏิบัติงานของพนักงานในสำนักงานให้เกิด ความสะดวกรวดเร็ว  มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและถูกต้องชัดเจน  สร้างความประทับใจแก่ผู้รับอันจะนำไปสู่ความสำเร็จในการติดต่อเครื่องใช้ สำนักงานในปัจจุบันโดยส่วนใหญ่จะเป็นกลไกอิเล็กทรอนิกส์หรืออาจเรียกได้ว่า เป็นเครื่องใช้สำนักงานอัตโนมัติ

 เครื่องใช้สำนักงาน ในปัจจุบันได้รับการพัฒนาให้มีความทันสมัย   ความสามารถ และมีประสิทธิภาพใน       การทำงานสูงขึ้น  การใช้เครื่องใช้สำนักงานจึงช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานของพนักงานใน สำนักงานได้มาก  สำนักงานจึงควรเลือกใช้เครื่องใช้สำนักงานอัตโนมัติโดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์ใน การเลือก     เครื่องใช้สำนักงาน   เพื่อให้ได้เครื่องใช้สำนักงานที่มีประโยชน์คุ้มค่ามากที่สุด